ประชุมสภาเมืองพัทยานัดแรกได้ “บรรลือ กุลละวณิชย์” เป็นประธานสภาพร้อม 2 รองประธานฯ คนใหม่

by admin
12 views

ประชุมสภาเมืองพัทยา นัดแรกเลือกประธาน-รองประธานสภาฯ หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ครบทั้ง 4 เขต รวม 24 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม กำหนดสมัยประชุมเป็น 3 สมัยในปี 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขตรวม 24 คน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยได้ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และร่วมกันทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสภาเมืองพัทยา หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมสักการะและแสดงความยินดี

สำหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้ง 4 เขต 24 คน ประกอบด้วย
เขตที่ 1 นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์,นายศุภฤกษ์ ชมภูนุช, นายบรรลือ กุลละวณิชย์, นายธนภัทร อุดมรัตนกูลชัย, นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ และนายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์
เขตที่ 2 นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์, นายสรวิศ สุทธิธำรงสวัสดิ์, นายวิเชษฐ หนองใหญ่, นางสาวภคินี รุ่งรัตนพันธ์, นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจกา , นายสุรินทร์ ยิ้มใย
เขตที่ 3 นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์, นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ, นายดิลก ทองนาค, นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ, นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล และนายวสันต์ สุขขี และ
เขต ที่ 4 นายนิคม แสงแก้ว, นายเมธากฤษฎิ์ สุนทรส, นายวุฒิธร แสงอุไร, นายสุชาติ ขุนเจ๋ง, นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น และนายประสาทพร ดีเด่น

ต่อมาที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาเปิดประชุมสภาเมืองพัทยา ครั้งแรก รวมทั้งแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ครบจำนวนทั้ง 24 ราย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ก่อนเปิดประชุมได้มีพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 24 คน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก และเลือกประธานสภาเมืองพัทยาโดย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง สำหรับรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 1 คือนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น และรองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2 คือนายวิเชษฐ หนองใหญ่

ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรกตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ตามข้อ 14 ของข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 โดยได้กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2565 รวม 3 สมัย ประกอบด้วย สมัยแรก ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.- 14 ก.ค. 65 , สมัยที่สองระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 30 ส.ค.65 และสมัยที่สามระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-30 พ.ย. 65

ส่วนสมัยประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยแรกของปี 2566 ระหว่าง 1 ก.พ.-2 มี.ค. 66

You may also like

Leave a Comment