อว. ผนึก อีอีซี จัด Master Class หลักสูตร EEC Model Type A หวังปฏิรูประบบการศึกษาแบบ Demand Driven หนุน “โคเซ็น” ปั้นบุคลากรแนวใหม่

by admin
94 views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดหลักสูตร CWIE/EEC Model Type A Master Class ให้แก่หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง เพื่อมุ่งขยายผลการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นอุปสงค์นำ (Demand Driven) ผลิตกำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการโดยตรง รองรับการลงทุนในอีอีซี และเตรียมความพร้อมขยายผลต่อไปทั่วประเทศ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยกระทรวง อว. ได้คัดเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 7 หลักสูตร ที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์แห่งอนาคต หุ่นยนต์ ระบบราง เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และโลจิสติกส์มาเข้ากระบวนการ Master Class โดยมีพี่เลี้ยง (Mentors) ที่มีประสบการณ์สูงดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายในการจัด ปรับ เสริม หลักสูตร ให้เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ในสถานปฏิบัติงานจริง และเมื่อสำเร็จการศึกษา สถานประกอบการจะรับนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงานทันที

ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 กระทรวง อว. ได้จัดงานปฐมนิเทศผู้บริหารหลักสูตรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมเป็นประธานในพิธี และมี ดร. อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) และ ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนา และจัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในรูปแบบ CWIE/EEC Model Type A มีผู้บริหารหลักสูตรจากสถานศึกษา 7 แห่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานดังกล่าว

หนุน! สถาบันโคเซ็น ปรับหลักสูตรพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ และเพื่อเสริมแกร่งการพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์และรองรับความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรม ประธาน EEC HDC ยังได้ประชุมหารือกับ นางวัฒนาโสภี สุขสอาด ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น และผู้แทนจากญี่ปุ่น รวมถึงคณะผู้แทนจากสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในความร่วมมือด้าน Industrial Linkage ระหว่าง EEC HDC กับสถาบันไทยโคเซ็น ในการประชุมเพื่อหารือถึงทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ในครั้งนี้ EEC HDC แนะนำให้สถาบันโคเซ็นในไทยปรับตัวด้วยการสร้าง และพัฒนาบุคลากรตาม EEC Model โดยทางสถาบันโคเซ็นกำลังปรับทิศทางหลักสูตร จากร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการพัฒนาหลักสูตร Advance course ของสถาบันไทยโคเซ็น ซึ่งคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนได้ทันที เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาบุคคลากรและการศึกษาในยุคใหม่ตามฐานการคิดแบบโคเซ็น โดยเฉพาะหลักสูตรกลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ประธาน EEC HDC ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาที่มีศักยภาพของ EEC ทั้งแบบ EEC Model Type A ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) โดยสถาบันการศึกษาร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและทักษะบุคคลากร มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในระยะยาว และ EEC Model Type B ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ไม่มีปริญญา ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระยะสั้น Reskill และ Upskill มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่

โดย EEC HDC ได้แนะนำให้สถาบันไทยโคเซ็นปรับตัวจากการเรียนการสอนระบบเดิมเป็น Demand Driven และจับมือร่วมมือกับบรรดาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดย EEC HDC ได้เสนอที่จะเชื่อมประสานกับภาคอุตสาหกรรมให้ หากสถาบันไทยโคเซ็นต้องการปรับทิศทางหลักสูตรใหม่ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างตรงเป้าหมายและยุติความสูญเปล่าทางการศึกษา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว ทาง สปอว. ก็รับไปที่จะพิจารณาหาแนวทางปรับให้สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาบุคลากรของ EEC HDC

สำหรับการดำเนินการในลำดับต่อไป จะเป็นความร่วมมือระหว่าง EEC HDC กับสถาบันไทยโคเซ็นที่ อว. ดูแลอยู่ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามทิศทางดังกล่าว จะเห็นได้ว่าความร่วมมือล่าสุดนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำงานของ EEC HDC ที่มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

You may also like

Leave a Comment