สกพอ. รุก สร้างการมีส่วนร่วมเยาวชนในพื้นที่อีอีซี ดึงคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน

by admin
16 views

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2565) นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านพื้นที่ และชุมชน สกพอ. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม (EEC2 Young Leader Camp 2022) หรืออีอีซี สแควร์ พร้อมบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และการเชื่อมโยงโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ กับพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อีอีซี เข้าร่วม จำนวน 7 โรงเรียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน ระยอง

พร้อมกันนี้ได้นำเยาวชน เข้าดูงานในพื้นที่ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีนายวีระพงศ์ ด้วงวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด บรรยายให้ความรู้ รวมทั้งได้เดินทางไปยังบริเวณหาดแสงจันทร์ เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้บริบทและการพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการ อีอีซี สแควร์ สกพอ. ได้ดำเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซี มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียนมัธยมกว่า 100 คน จากทั้งหมด 24 โรงเรียน

โดยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น “เยาวชนแกนนำ” เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำ เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูล ซึ่งจะขยายไปสู่เครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาอีอีซี ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

You may also like

Leave a Comment