สกพอ. มอบนโยบายสำนักงบประมาณจัดทำแผนประจำปี เน้นหนุนภารกิจเร่งลงทุนตามเป้า 2.2 ล้านล้าน-การจัดประชุมเอเปกในอีอีซี

by admin
28 views

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่สำนักงบประมาณ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านนโยบาย และแผน นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สกพอ. เข้าร่วมประชุม และนายอภิชาติ รัตนราศรี ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย

นายคณิศ แสงสุพรรณ เปิดเผยว่า สกพอ. ได้มอบนโยบายในการจัดทำแผนงบประมาณประจำมี 2565 ให้แก่สำนักงบประมาณ โดยมีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ สกพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนต่อยอด และเร่งรัดการลงทุนด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายดึงดูดเงินลงทุนกว่า 2.2 ล้านล้านบาท ระหว่างปี 2565-2569 หรือราว 500,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งถือเป็นกลไกหลักที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพในอัตราร้อยละ 4.5 – 5 ต่อปี

อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของเอเปค (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2565 ซึ่งจะส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน อำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน และฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทาง และท่องเที่ยว ได้แก่ การต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน จากเมืองการบินภาคตะวันออก การพัฒนาพื้นที่รอบสนามบิน และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีหลักรถไฟความเร็วสูงฯ (TOD)

ดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการลงทุนส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) และยกระดับชุมชนและประชาชน เร่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับหมู่บ้าน สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่ม ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค รวมทั้ง สนับสนุนการดำเนินงานของเอเปค (APEC) โดยเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการต่างๆ การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้ง จำเป็นต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ

You may also like

Leave a Comment