ระยองมุ่งสร้างแรงงานทักษะอาชีพความรู้คุณธรรมและจริยธรรมป้อนตลาดอีอีซี

by admin
7 views

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่ระยอง สู่จุดเน้นพัฒนาตามศักยภาพ เป็นสุข สร้างทักษะที่ใช้งานได้จริง ตอบสนองตลาดงานอีอีซี

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2565 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมนี้มีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในฐานประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบทีวีคอนเฟอเรนซ์ด้วย

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค์การนักวิชาชีพได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างเป็นสุข

นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ทักษะจากการเรียนมาปฏิบัติจริงได้ จนเกิดทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และเป็นกำลังหลักในพัฒนาประเทศได้ในอนาคตอีกด้วย

You may also like

Leave a Comment